Portrait of A.J. Mundella

Mundella, Anthony John

Portrait of George Howell

Howell, George

Portrait of Alexander Macdonald

Macdonald, Alexander

Portrait of Thomas Burt

Burt, Thomas

Portrait of Henry Broadhurst

Broadhurst, Henry

Portrait of Donald Wade

Wade, Donald

Portrait of Rhys Hopkin Morris

Morris, Sir Rhys Hopkin

Portrait of William Mabane

Mabane, William

Portrait of Henry Fildes

Fildes, Sir Henry

Portrait of Joseph Hunter

Hunter, Joseph

Portrait of Algernon Moreing

Moreing, Algernon

Portrait of Hamar Greenwood

Greenwood, Hamar

Portrait of Godfrey Baring

Baring, Sir Godfrey

Portrait of Robert Bernays

Bernays, Robert Hamilton

Portrait of H.A.L. Fisher

Fisher, Herbert Albert Laurens

Portrait of George Robinson

Robinson, George