Portrait of T. Edmund Harvey

Harvey, Edmund

Portrait of William Pitt

Pitt, William

Portrait of George Mackie

Mackie, George

Portrait of Benjamin Disraeli

Disraeli, Benjamin

Portrait of Robert Lowe

Lowe, Robert

Portrait of Andrew Stunell

Stunell, Andrew

Portrait of Rufus Isaacs

Isaacs, Rufus

Portrait of Diana Maddock

Maddock, Diana

Portrait of David Rendel

Rendel, David

Portrait of David Davies

Davies, David

Portrait of William Robson

Robson, William

Portrait of James Myles Hogge

Hogg, James Myles

Portrait of James Bryce

Bryce, James

Portrait of Robert Reid

Reid, Robert